Membrána, ekoton, hranice

0702 membrána

Definice                 

Vzájemné vztahy prostorů, jevů a dalších sociálních vazeb včetně oboustranné polovodičové propustnosti, definice hranice je zásadní pro optimální a přirozenou hierarchii urbánní struktury.

Segmenty             

 Z jedinečnosti základních předpokladů (geomorfologie, sociální struktura, vývoj a rozvoj územně správních jednotek vyplývá nutnost nahlížet na hranice jako na membrány filtrující, resp. posilující vazby mezi jednotlivými segmenty, kterou jsou propojovány (někdy může dojít i k odpojení.

Filtrace                 

Filtrace zajišťuje udržení rovnováhy soustavy propojených segmentů (entit).

Rozrůznění

Jedinečnost přirozeně přináší diferenciaci a rozmanitost kulturní krajiny a vnáší do ní zpět prvky přirozeného charakteru a krajinného rázu.

Postupy

Základními principy tvorby membrán jsou jednoznačně potenciály území přestaveb, zásadní etapizace postupu přestavby území a současné uplatňování zásady hustoty zástavby odpovídající charakteru sídla. Na hustotu zástavby je třeba nahlížet a její dopady (vliv na sídelní struktury) vážit nejen z prostorového a funkčního hlediska, ale i z hlediska dopravních kapacit, sociální skladby, municipální ekonomie-politiky a vlivů na okolní segmenty za membránou.

Doprava               

Územní rozvoj vyžaduje zejména organizaci jednotlivých druhů dopravy, ale zároveň i uspořádání vzájemných vztahů mezi jednotlivými druhy dopravy, resp. dopravní infrastruktury. Trasování a technické řešení dopravní infrastruktury tvoří, až definuje, charakter území, kulturní krajiny. Dopravní infrastruktura prochází hranicí, membránou-propojuje segmenty území. Ovšem dopravní (technická) infrastruktura je i nedílnou součástí membrány, což vyplývá z kontinuity infrastruktury pohybu (biologický, hmotný).

Sociální aspekt

Společenská rozmanitost a individualita jednotlivých municipalit utváří jedinečnost sídel a jejich okolí. Sociální aspekt, vzdělanost, kulturnost, odbornost definují tzv. měkkou součást genia loci.

Politika

Výraz politika jednoduše popisuje řízení, hospodaření a význam sídla a jeho vliv v urbánní soustavě. Samospráva obcí fakticky končí hranicí katastrálního území. Ovšem pro územní rozvoj tato hranice představuje spíše metodickou pomůcku.  Naopak gravitace vlivu v území – tedy přirozený vliv na rozvoj území definuje reálnou hranici, která historicky vytvořila sídelní strukturu a její souvztažnost s krajinou (přirozenou, kulturní).

ǁ 

 

Membrána, ekoton, hranice

Definice                 

Vzájemné vztahy prostorů, jevů a dalších sociálních vazeb včetně oboustranné polovodičové propustnosti, definice hranice je zásadní pro optimální a přirozenou hierarchii urbánní struktury.

Segmenty             

 Z jedinečnosti základních předpokladů (geomorfologie, sociální struktura, vývoj a rozvoj územně správních jednotek vyplývá nutnost nahlížet na hranice jako na membrány filtrující, resp. posilující vazby mezi jednotlivými segmenty, kterou jsou propojovány (někdy může dojít i k odpojení.

Filtrace                 

Filtrace zajišťuje udržení rovnováhy soustavy propojených segmentů (entit).

Rozrůznění

Jedinečnost přirozeně přináší diferenciaci a rozmanitost kulturní krajiny a vnáší do ní zpět prvky přirozeného charakteru a krajinného rázu.

Postupy

Základními principy tvorby membrán jsou jednoznačně potenciály území přestaveb, zásadní etapizace postupu přestavby území a současné uplatňování zásady hustoty zástavby odpovídající charakteru sídla. Na hustotu zástavby je třeba nahlížet a její dopady (vliv na sídelní struktury) vážit nejen z prostorového a funkčního hlediska, ale i z hlediska dopravních kapacit, sociální skladby, municipální ekonomie-politiky a vlivů na okolní segmenty za membránou.

Doprava               

Územní rozvoj vyžaduje zejména organizaci jednotlivých druhů dopravy, ale zároveň i uspořádání vzájemných vztahů mezi jednotlivými druhy dopravy, resp. dopravní infrastruktury. Trasování a technické řešení dopravní infrastruktury tvoří, až definuje, charakter území, kulturní krajiny. Dopravní infrastruktura prochází hranicí, membránou-propojuje segmenty území. Ovšem dopravní (technická) infrastruktura je i nedílnou součástí membrány, což vyplývá z kontinuity infrastruktury pohybu (biologický, hmotný).

Sociální aspekt

Společenská rozmanitost a individualita jednotlivých municipalit utváří jedinečnost sídel a jejich okolí. Sociální aspekt, vzdělanost, kulturnost, odbornost definují tzv. měkkou součást genia loci.

Politika

Výraz politika jednoduše popisuje řízení, hospodaření a význam sídla a jeho vliv v urbánní soustavě. Samospráva obcí fakticky končí hranicí katastrálního území. Ovšem pro územní rozvoj tato hranice představuje spíše metodickou pomůcku.  Naopak gravitace vlivu v území - tedy přirozený vliv na rozvoj území definuje reálnou hranici, která historicky vytvořila sídelní strukturu a její souvztažnost s krajinou (přirozenou, kulturní).

ǁ   
Vce

RYŽOVNA-SEIFEN

Pivovar Ryžovna v Krušných Horách navrhujeme od úplného počátku. Od dob, kdy se pivo začínalo rodit v lyžárně za pračkou a vznikala myšlenka již uplynulo několik let. Nyní čekáme na dodávku pivovarské technologie do rekonstruovaného objektu původní školy. Místní již pivo ochutnali a ostatní jistě brzo ochutnají. Rýžovna žije! (Pokračování textu…)
Vce

Máňa rulez!

Tropická vedra nevnímáme a děláme architekturu vlastníma rukama. Po více jak dvou letech příprav, jednání, řezání, pálení, sváření a ohýbání realizujeme fasádu z cortenového tahokovu. Prohlédněte si video o jednom dni na jedné stavbě s dvěma řemeslníky! Klikněte prosím na podrobnosti... [video width="960" height="540" mp4="http://www.zumrarch.cz/wp-content/uploads/2019/06/manarulez.mp4"][/video]
Vce

HUSOVO NÁMĚSTÍ | LYSÁ NAD LABEM

Motto: „...Nové náměstí už nikdy nebude takové jako bývalo Husovo náměstí...“

Lysá nad Labem a její náměstí

Pohyb prostorem a jeho vnímání je v Lysé nad Labem zážitkem. Ať už jdete najisto do zámecké zahrady, nebo se jen procházíte unikátní strukturou pod zá    mkem. Nebo cestou ze zámku podél zámecké zdi a kostela Sv. Jana Křtitele až na původní náměstí, okolo kterého město vyrostlo (nám. Bedřicha Hrozného).

Když přijedete do města vlakem a jdete právě na zámek Masarykovou ulicí, tak onu rostlou strukturu města jen tušíte, protože tato třída je již napojena na „novodobé“ městské bloky. Místo jednoho takového bloku před podloubím historické budovy radnice bylo v první polovině minulého století založeno náměstí. Husovo náměstí dnes ovšem spíše vypadá jako Husovo parkoviště, veřejný prostor je definován pseudo- vodorovným dopravním značením, květníky a torzem parkové úpravy. A dokonce i Mistr Jan Hus se k náměstí/parkovišti obrací zády. Rozhodně tedy prostranství vhodné pro urbanistický návrh.

Návrh

Nové náměstí pojímáme jako obývací pokoj města, kam může přijít každý, kdykoliv a na jak dlouho bude chtít. Dokonce nebude třeba příchod plánovat, protože na náměstí si program může udělat každý sám, nebude-li právě probíhat trh, nebo veřejné bruslení, nebo rozsvěcení stromečku, nebo jiná společenská či sportovní akce, happening, nebo demonstrace. Prostě si zamkne kolo a dá si kávu, sundá sluchátka a bude se zavřenýma očima poslouchat kakofonii města, nasávat vůně tržiště, nebo jen poslouchat.Koncepce

Díky otevřenému zadání navrhujeme pokročit v blokové zástavbě na západ od Masarykovy ulice a změnit tak neutěšené proporce současného volného prostranství před historickou budovou radnice. Blok domů nedefinuje pouze Nové náměstí, ale zejména ulici Jedličkovu při křížení se silnicí II/331. Prostor vymezený novým městským blokem a původní strukturou města navazuje jednak na průčelí historické budovy radnice, ale zejména na ulici Masarykovu. Tato místní třída spojující náměstí s vlakovým nádražím v našem návrhu před náměstím odvádí dopravu přímo k silnici II/272 (uprostřed „nové ulice“ je také umístěn vjezd do podzemních garáží pod dostavbou městského bloku). Ovšem propojení Masarykovy ulice a silnice II/331 návrh respektuje, ale v jiném formátu. Zvolili jsme propojení průjezdem náměstí ve stejné niveletě jakou mají okolní chodníky a režim dopravy bude omezen aktivitami, které budou na náměstí probíhat (volný průjezd, omezený až po vyloučení dopravy například po dobu konání trhu, nebo masopustu).

Nové náměstí (prostor a parter)

Samotné náměstí, tedy pobytová plocha, bude lysá (kompozičně jednoduchá). Je nutné přiznat inspiraci pro řešení Nového náměstí v historických pramenech a fotografiích. Abychom se nedopouštěli plagiátorství vycházíme z jasného rozhraní výškových úrovní terénu, které jsou propojeny velkorysými schodišťovými stupni a velmi mírnou rampou. Náměstí je vydlážděno formátovanou žulovou dlažbou (desky 700x700mm). Výdlažba a jednotlivá rozhraní náměstí (schody, chodníky) jsou obroubeny bronzovými pásky.

V severozápadním rohu náměstí jsou vztyčeny odlitky hliníkových stožárů vlajkoslávy, které jsou do dlažby vsazeny s bronzovou podestou. Mobiliář náměstí jsme rovněž pojali elementárně. Při ústí ulice Masarykovy je navržena skupina betonových odlitků – lavic, které jsou opatřeny dubovými sedáky, resp. bronzovým detailem a možností vybavit lavičku multimedii.

Vodní prvek nenavrhujeme, avšak při jižní hraně náměstí umisťujeme klasickou funkční pumpu pojatou podobě jako lavice.

Další mobiliář bude řešen jako doplněk již osazeného mobiliáře na přilehlém náměstí Bedřicha Hrozného.

Velkoformátová dlažba je vložena mezi plochy s opravenou a doplněnou původní kamennou mozaiku (včetně úprav parteru mezi nám. Bedřicha Hrozného a Novým náměstím).

Prostor náměstí výrazně doplňuje apendix bloků domu, který v jižní části náměstí umožní vytvořit krytý prostor pro pořádání trhů a dalších společenských akcí. V samotném apendixu, ve 2.np, bude umístěna studovna mediatéky.

Apendix je s hmotou nového bloku propojen krčkem v úrovni 2.np.

Městský blok

Zásadním pro Nové náměstí považujeme koncepci dostavby bloku, která vytvoří investiční prostor pro revitalizaci dnešní volné plochy – Husova náměstí.

Předpokládáme vedení celého projektu ze strany města a to i přes to, že navrhujeme změnu majetkové struktury v místě, resp. zapojení privátního sektoru do projektu. Funkční náplň bloku vychází jednak z potřeby nahrazení a rozšíření současné parkovací kapacity prostoru (náměstí a střed města), dále na náměstí umisťujeme Obecní dům s poštou, mediatékou, spolkovým sálem, prostory k pronájmu a obecními byty. Další investicí města může být například Dům pro seniory.

Ostatní nadzemní části bloku by byly v režii privátního investora. Forma projektu, jako i participace privátní sféry bude předmětem samostatných úvah a jednání.

Forma dostavby bloku uvozuje na historické členění hmoty na jednotlivé objekty ve výškové hladině okolní zástavby. Samotný výraz a ztvárnění jednotlivých průčelí a hmot domů v novém bloku není v tomto stádiu myšlenky až tak zásádní.

Dopravní řešení

Dopravní řešení je patrné ze situace. Respektujeme zavedené vazby a trasy tak, jak jsou popsány výše. Dopravní obslužnost, prostupnost území je respektována.

Městská zeleň

Vzhledem k tomu, že díky velkorysosti hraběte Šporka a jeho potomků vznikl na Lysé jak anglický park, resp. francouzská zahrada, není na náměstí akcentován přírodní prvek. Pouze jsme prodloužili linie stromořadí v ulicích, které do náměstí ústí. Do pokračování ulice Masarykova navrhujeme před původní i nové domy na opačné straně ulic rovněž doplnění výsadby stromořadí.

Jak je patrné z textu, navrhujeme náměstí přejmenovat na „Nové náměstí“. A kam s Mistrem Janem Husem? Třeba na důstojné místo do foyer mediatéky Mistra Jana Husa. Například.

  Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save
Vce

Líbeznice: architektura, nadšení a odvaha (DA2016)

„Tři věže“ – kostel, radnice a obecní dům. Jedna věž barokní a další dvě z roku 2015. Věže, které přinesly obci slávu a uznání. Je-li věž symbolem víry pak věřte, že v Líbeznicích to s architekturou není a nebude zlé, což je patrné i z následujících postřehů. (Pokračování textu…)
Vce

DEN ARCHITEKTURY 2015 ČELÁKOVICE

TISKOVÁ ZPRÁVA 3.10.2015: Den architektury 2015 – Čelákovice Motto naší vycházky znělo: "Od celku k detailu", tzn. od objevení místa, poznání, o nástínění vize , přes plán územní k samotné realizaci záměru. Během dopolední plavby po Labi, podél nábřeží a pod novou lávkou jsme prakticky přiblížili výhody a možnosti prostorového plánování – připravenost obce na konkrétní individuální záměry vlastníků. Řeka vnesla do naší procházky (plavby) volnost, kterou by mělo získat ve svém konceptu i nové nábřeží. Procházka pokračovala do dalšího místa s potenciálem rozvoje – bývalé Továrny obráběcích strojů J. Volmana. S nadhledem jsme se dívali na areál opuštěné továrny jako na hotové město. Ulice, fasády, veřejné prostory různých velikostí a významů. Jenže bez života. Kdo ho tam pomůže vlít? Město s někým za zády? Někdo za dohledu města? Možnosti a výhody konverze bývalého průmyslového území jasně dokázala návštěva SVÚM – výzkumného ústavu materiálů, se kterým nás seznámil Mgr. Ivo Hain, předseda představenstva. Technologie a zkoumané materiály budoucnosti jasně odkazují na šikovnost zdejších strojařů a techniků a naznačují možnosti rozvoje celého areálu směrem k výzkumu, vědě v kombinaci s výrobou a vzděláváním. Bude-li areál přístupný, což už nyní je, nic nebrání jeho rozvoji. Vycházku jsme zakončili u čelákovického mlýnu pod tvrzí. Posledním funkčním válcovým mlýnem na Labi nás provedl stárek Ing. Nádvorník. A opět, přestože se jednalo o architektonickou vycházku, bylo hlavním tématem užívání budovy, jeho provoz a budoucnost, protože dnes už mletí neletí. RESUMÉ: Prvního čelákovického Dne architektury se v roce 2015 účastnilo okolo 40 zájemců a příznivců architektury, kteří vydrželi chodit po městě celý den, aby jim odměnou byla návštěva rekonstruované vily J. Volmana. Přestože ještě nemáme název pro dnes bezejmenné nábřeží a ani nevíme, co bude za 5x5let ve „Volmance“; víme, že pro naplnění motta BYDLENÍ NA LABI potřebujeme vizi a koncept, který snad najdeme mimo jiné i v podobě nového územního plánu, který se v současné době zpracovává. Více informací o vycházce, naleznete zde: https://www.facebook.com/DACelakovice.

Josef ZUMR, Ondřej VOJTÍŠEK

 
Vce

Jaroměř | Wenke a syn | 22.12.2o11

Wenke a syn | Josef Gočár | Jaroměř Výmalba kazet železobetonového stropu nad oválným otvorem galerie vstupní dvorany. Co se dělo v Jaroměři v roce 1911? Wenke a syn dokončili stavbu kšeftu, který neměla konkurence široko-daleko. Čistotu konceptu a nadčasovost dokončené stavby zajistil architekt Josef Gočár. V každém domě je neuchopitelné sdělení, které nepotřebuje komentáře. Proč je právě Wenke tím odvážným investorem, který pozval do Jaroměře Josefa Gočára? Odvaha a přesvědčení, které vedlo jeho životní rozhodnutí, bylo stejně důležité, jako rozhodnutí, kterou látku, hřebík, nebo hračku koupí na sklad, nebo do krámu. Není nedůležitých rozhodnutí. Stejně jako přesně před sto lety hledám čistotu, jednoduchost a jednotu pro stavby, které jsou zhmotněním lidské existence stejně jako před sto lety. Snad je to právě ona lapidárnost průniku oválné hmoty galerie obchodní haly podepírané čtveřicí subtilních železobetonových sloupů. Avantgardní krajka kazetového stropu – umění železobetonu, která je protkána nástropní ornamentální malbou ve stylu nalezeného stylu. Módní zavěšený fasádní plášť, který byl převzat z obchodních domů v tehdy nepoměrně větších měst té doby, jen dokládá velikost pana obchodníka, který vsadil do malého města stavbu hodnou respektu i po tolika letech.
Vce

Praha | 15.1o.2o1o

TAJEMNÁ JIZERA'98 instalace 8ox8ox26cm s podtitulem úniková cesta Příběh Tajemné Jizery´98 začal prostě. Nad hladinou podzimní Jizery v roce 1998, kdy chladná voda byla tak čistá, že tlející listy na dně měly výrazné kontury.   ZUMRONI zrozen v Miláně 2o1o realizováno jak byla voda ostrá, když jí protínaly sluneční paprsky myšlenky z paměti s upomínkou na zážitek endless indian summer 2o1o podzimní listí javoru  
Vce